SkipNavLinkText
menu

Salgsbetingelser

WH BRADY NV

Følgende salgsbetingelser betingelser gjelder for alle salg av Brady AS leverandøren til en kjøper av leverandørens varer kjøper, og alle avtaler eller kontrakter fra leverandøren er uttrykkelig styrt av at kjøperen følger disse betingelsene.

GODKJENNING AV ORDRE

Din ordre utgjør et tilbud om å kjøpe leverandørvarer og leverandørens ordrebekreftelse utgjør en godkjenning av kjøperens ordre. Et tilbud eller anbud til kjøperen fra leverandøren utgjør ikke et tilbud om salg, og ikke under noen omstendighet skal en kontrakt inngås dersom ikke og inntil kjøperen sender en ordre til leverandøren, og leverandøren utsteder en skriftlig bekreftelse på ordren til kjøperen.

PRIS

Hvis ikke annet er oppgitt skriftlig, er prisene angitt ExWorks Brady Zele med unntak av Sveits (DDP), i hvert tilfelle som definert i Incoterms 2010. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre prisene uten å varsle kjøperen og prisen som skal betales av kjøperen, er den som gjelder på leveringsdatoen. Priser i forbindelse med en gitt mengde gjelder kun for en kontinuerlig produksjonskjøring av denne mengden dersom ikke annet er spesifikt angitt, og en slik kontinuerlig produksjonskjøring er etter leverandørens eget skjønn.

Hvis mengden reduseres eller fraktinstruksjoner gjør det nødvendig med mindre mengde, gjelder prisen for den mindre mengden. Hvis en mindre mengde ikke dekkes av et pristilbud, gjøres en prisjustering ut fra en formel som vanligvis brukes av leverandøren.

Rabatter som gis til kjøperen, gjelder kanskje ikke ved fremtidige prisreduksjoner. Rabatter kan kun brukes sammen med andre salgskampanjer eller rabattilbud med leverandørens samtykke.

BETALING

Dersom ikke annet er oppgitt skriftlig, er betalingsperioden tretti (30) dager fra fakturadato.

I EU skal rente regnes ut fra utestående beløp med maksimal sats angitt av nasjonale bestemmelser ut fra EU-direktiver som styrer for sen betaling i kommersielle transaksjoner. Utenfor EU skal rente regnes ut fra det som er minst av 10 % per år og maksimalt beløp tillatt ved lov. Denne avtalen er underlagt bestemmelsen om at dersom leverandøren mistenker omstendigheter som betviler kjøperens kredittverdighet eller tilfredsstillende betalingssikkerhet eller kjøperen har unnlatt å betale for andre varer, kan leverandøren kreve betaling av hele eller deler av kjøpsprisen fra kjøperen på forhånd. I påvente av slike betalinger gjelder ikke denne avtalen Dersom slik betaling ikke gjøres innen en rimelig periode fastsatt av leverandøren, kan leverandøren kansellere kjøperens ordre uten ansvar og kjøperen blir ansvarlig for eventuelle tap for leverandøren som følge av dette.

Leverandøren kan kreve at nye kunder betaler med remburs. Kjøperen kan ikke trekke fra eller forskyve skyldig beløp på grunn av eventuelle krav leverandøren har til kjøperen. Leverandøren kan justere prisene etter at avtalen ble inngått dersom produksjonskostnader har blitt høyere/lavere, spesielt på grunn av at arbeidskostnader har endret seg grunnet avsluttede arbeidsavtaler eller prisendringer i produksjonsmaterialer.

Relevante endringer skal presenteres for kjøperen.

LEVERINGSBETINGELSER

Leverandøren velger leveringsmåte og organiserer transport til kunden. Etter valg fra leverandøren kan varer solgt til kjøperen leveres i to eller flere deler og, i dette tilfellet, skal hver del utgjøre en separat kontrakt. Mangel på levering eller feil levering av én del anses ikke som brudd på kontrakten med tanke på andre deler. Leveringsdatoer som er angitt i kontrakten, er kun forventede datoer og er ikke bindende. Hvis leverandøren ikke leverer varene innen angitt dato, utgjør ikke dette brudd på kontrakten og kjøperen har ikke krav på kompensasjon for dette eller for eventuelle tap eller skader som følge av dette.

På tilpassede ordrer forbeholder leverandøren seg retten til å sende 5 % over og under bestilt mengde, og til å fakturere for hele mengden som leveres. Dersom forsendelse , levering eller fullføring av arbeidet er forsinket med mer enn tretti (30) dager etter datoen som er angitt i avtalen, skal kjøperen gi leverandøren en rimelig forlengelse og, dersom varene ikke er sendt eller levert eller arbeidet ikke er fullført ved utløp av denne forlengelsesperioden, kan kjøperen avslutte avtalen ved å sende et skriftlig varsel . Ii slike tilfeller skal kjøperen betale kontraktpris for alle varer levert eller arbeid utført av leverandøren innen den faktiske avslutningsdatoen. Ingen av partene har ytterligere ansvar overfor den andre når det gjelder varer som ikke er levert eller arbeid som ikke er utført.

Dersom kjøperen på den datoen som leverandøren er klar til å sende eller levere varene, utsetter å akseptere disse, blir varene oppbevart av leverandøren, men kjøperen skal betale leverandøren et beløp som tilsvarer det beløpet som kjøperen skulle betalt dersom varene faktisk hadde blitt sendt eller levert samt rimelige lagringskostnader for utsettelsesperioden og eventuelle ekstrakostnader knyttet til håndtering og transport. Dersom kjøperen ved utløp av de tretti (30) dagene etter datoen som leverandøren er klar til å sende eller levere varene til kjøperen, ikke har akseptert varene, forbeholder leverandøren seg retten til å umiddelbart kansellere ordren. Denne kanselleringen gir leverandøren rett til å kvitte seg med varene og kreve kompensasjon fra kjøperen for tapt inntekt i tillegg til andre skyldige beløp til leverandøren under disse betingelsene.

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre, legge til eller avslutte produkttilbud når som helst uten varsel.

EIENDOMSRETT

Eiendomsretten til varene skal overføres til kjøperen ved forsendelse.

KONTROLL/GODKJENNING/RETURER

Dersom mangelfull mengde eller kvalitet på varer oppdages ved levering, skal leverandøren varsles skriftlig om dette umiddelbart. Dersom det ikke sendes en egnet skriftlig varsel, som omfatter detaljer om manglene til kvaliteten eller mengden til varene, til leverandøren etter at kjøperen har kontrollert varene, anses det som at kjøperen har kontrollert og godkjent varene innen tretti (30) dager etter mottak. Etter godkjenning er ikke leverandøren ansvarlig for eventuelle feil.

Kjøperen skal fremsette eventuelle krav til leverandøren i forbindelse med defekter som vises ved slik kontroll skriftlig innen sju (7) dager etter fullføring av nevnt kontroll. Etter godkjenning av varene er ikke leverandøren ansvarlig for eventuelle feil. Kjøperens eneste kompensasjon for avvisning av varene er erstatning eller reparasjon av defekte varer (etter leverandørens skjønn). Ingen varer skal returneres for bytte eller kreditt uten skriftlig autorisering fra WH Brady NV, Lindestraat 20, Zele, B-9240, Belgia. Returnerte varer som sendes direkte fra leverandørens leverandør (med unntak av defekte eller feil varer) pålegges et påfyllingsgebyr avhengig av fraktkostnader for levering og oppgradering av varer. Eventuelle kreditter eller tilbakebetalinger gjøres kun etter mottak og kontroll av varene.

Det gis ingen kreditt av leverandøren for kostnader i forbindelse med levering, frakt eller overføring lagt ut av leverandøren, eller betalt av kjøperen. Leverandøren kan kreve at kjøperen sender en erstatningsordre med samme verdi som de tilbakesendte varene. Leverandøren forbeholder seg retten til å pålegge et gebyr på 15 % på varer som tilbakesendes for kreditt.

BEGRENSET GARANTI

Leverandøren garanterer at alle varer er uten produksjonsfeil eller materialfeil i en periode på tolv (12) måneder fra leveringsdatoen for de opprinnelige varene (ikke erstatningsvarer) fra leverandøren begrenset garanti.

Den begrensede garantien gjelder ikke dersom (A) feilen er et resultat av bruk eller håndtering av varene på en måte, under omstendigheter eller til formål som ikke er godkjent eller instruert av leverandøren, eller (B) varene er feilbehandlet eller mishandlet eller det er bevis på inngrep, feilhåndtering, endring, forsømmelse, skader eller reparasjoner uten godkjenning fra leverandøren. Videre er det ikke tillatt med garantikrav for naturlig slitasje.

DEN BEGRENSEDE GARANTIEN OVENFOR GJELDER OVER ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING DE INDIREKTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL OG EIENDOMSRETT. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN GJELDER OVER ALLE ANDRE ANSVARSOMRÅDER ELLER FORPLIKTELSER FOR LEVERANDØREN FOR TAP, UTGIFTER, BRYDERI ELLER SKADER (ENTEN SPESIELLE, INDIREKTE, SEKUNDÆRE ELLER FØLGESKADER) SOM SKYLDES EIERSKAP ELLER BRUK AV VARENE. REPARASJON, ERSTATNING ELLER KREDITT, UNNTATT RIMELIG SLITASJE OG VERDIREDUKSJON, (ETTER VALG FRA LEVERANDØREN) VED RETUR AV VARENE, ER KJØPERENS ENESTE KOMPENSASJON FOR SLIKT TAP, KOSTNADER, BRYDERI ELLER SKADER. KJØPEREN ERKJENNER AT KJØPSPRISEN ER FORHANDLET FOR Å REFLEKTERE DENNE RISIKOEN, OG UGYLDIGGJØR EVENTUELLE RETTIGHETER SOM DENNE ELLERS VILLE HATT I FORBINDELSE MED SAKENE SOM DEKKES I DETTE AVSNITTET.

Kjøperen kan ikke returnere varer, under garantikrav eller ellers, uten å først rapportere til leverandøren grunnene til slik retur og deretter få og følge rimelige instruksjoner som leverandøren kan gi ved autorisering av returer.

ANSVARSBEGRENSNING

Leverandøren er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle indirekte, spesielle skader eller følgeskader, uansett om varsel om skade gis eller ikke, forutsigbare eller uforutsigbare, og enten de er basert på tap av salgsinntekter, tap av forretningsmulighet, tap av forventet sparing, tapt velvilje, tapt pengebruk, arbeidsstans, svekkelse av andre eiendeler, eller annet og uansett om det kommer av brudd på garanti, brudd på kontrakt, objektivt erstatningsansvar, uaktsomhet, feilrepresentasjon, eller annet, unntatt der gjeldende lov krever slikt ansvar.

Leverandørens totalt samlede ansvar for eventuelle og alle krav, ansvar, kostnader, og alle andre erstatninger eller rettsmidler som kommer av denne avtalen (samlet krav), enten slike krav er basert på kontrakt, uaktsomhet eller andre erstatningsrettslige forhold, objektivt erstatningsansvar, garanti, erstatning, eller andre typer ansvar, skal ikke under noen omstendighet overstige beløpet som er betalt for varene av kjøperen til leverandøren i den transaksjonen som er grunnlaget for disse betingelsene.

ERSTATNING KNYTTET TIL PATENT, OPPHAVSRETT OG VAREMERKE

Dersom en vare levert av leverandøren påstås å bryte en patent, opphavsrett eller varemerke som gjelder på tidspunktet som leverandøren utsteder faktura eller skriftlig ordrebekreftelse, skal kjøperen gi leverandøren tillatelse til, etter eget valg og på egen bekostning, enten (A) skaffe seg retten til fortsatt bruk av slik vare, (B) erstatte eller endre slik vare slik at den ikke lenger utgjør brudd, eller (C) akseptere retur av slik vare og tilbakebetale kjøperen kjøpsprisen, redusert med et beløp for rimelig slitasje og verdireduksjon.

Leverandøren skal, på egen bekostning, forsvare eventuelle saker mot kjøperen basert på et krav om at en vare utgjør et brudd på en patent, opphavsrett eller varemerke, forutsatt at kjøperen:

(A) varsler leverandøren raskt om slik sak skriftlig, og fremskaffer kopier av alle krav, prosesser og skriftvekslinger, (B) gir leverandøren full kontroll over forsvaret (og eventuelle forhandlinger for forlik eller kompromisser), og (C) samarbeider i forsvaret på leverandørens bekostning.

DET FOREGÅENDE ANGIR LEVERANDØRENS FULLSTENDIGE ANSVAR VEDRØRENDE KRAV OG TILTAK VED BRUDD, OG KJØPEREN FRASKRIVER SEG HERVED ALLE RETTIGHETER SOM DENNE ELLERS HAR KRAV PÅ I FORBINDELSE MED DET FOREGÅENDE.

Leverandøren har ikke noe ansvar ovenfor kjøperen for saker eller krav som påstår brudd på grunnlag av atferd som involverer:

(A) bruk av varer på annen måte enn det som er spesifisert av leverandøren, (B) bruk av en vare i kombinasjon med andre produkter, utstyr eller enheter som ikke støttes av leverandøren, eller (C) endring, modifisering eller tilpasning av en vare utført av noen andre enn leverandøren, eller av leverandøren basert på kjøperens spesifikasjoner eller ellers etter instruksjon fra kjøperen (uansett om slik endring, modifisering eller tilpasning skjer før eller etter at varen opprinnelig ble sendt av leverandøren til kjøperen).

Dersom det reises sak eller krav om brudd mot leverandøren, som er basert på atferd beskrevet i forrige setning, skal kjøperen beskytte og holde leverandøren skadesløs mot alle skader, kostnader eller utgifter, inkludert, uten begrensning, advokathonorarer som er betalt av leverandøren i forbindelse med slik sak eller krav.

EKSPORTKONTROLL

Ved søksmål eller krav mot leverandøren som følge av brudd på denne paragrafen skal kjøper godtgjøre og holde leverandøren skadesløs mot alle skader, kostnader eller utlegg, inkludert, men ikke begrenset til, advokatutgifter leverandøren betaler eller pådrar seg i forbindelse med et slikt søksmål eller krav.

VERKTØY OG KUNSTVERK

Hvis kjøper betaler for verktøy, negativer eller plater (samlet betegnet som «verktøy»), er dette verktøyet kjøpers eiendom og skal vedlikeholdes gratis av leverandøren mens det anvendes i produksjon. Ved avslutning av produksjon skal kjøper organisere fjerning av verktøyet for kjøpers regning. Etter seksti (60) dagers varsel om avslutning av produksjon kan leverandøren deponere verktøyet, med mindre annet er avtalt skriftlig. Hvis kjøperen ikke betaler for verktøy, vil alt slikt verktøy være leverandørens eiendom.

All grafisk materiale innsendt av kjøperen skal godkjennes av leverandøren. Leverandøren skal opplyse kjøperen om eventuelle tilleggsavgifter for retusjering eller omarbeiding av grafikk (melding i leverandørens faktura til kjøperen er tilstrekkelig) og skal fakturere kjøperen for kostnaden av det samme. Leverandøren skal overfor kjøperen tilveiebringe et fotobevis, som skal godkjennes av kjøperen.

KONFIDENSIALITET

For denne avtalens formål er «konfidensiell informasjon» enhver informasjon som (A) er merket som konfidensiell, (B) er identifisert som konfidensiell på tidspunktet for offentliggjøring enten muntlig eller skriftlig, eller (C) på bakgrunn av sin karakter og natur ville kunne identifiseres av en rimelig person under lignende omstendigheter å være konfidensiell. Under ingen omstendigheter skal dette avsnittet erstatte eventuelle taushetsavtaler inngått mellom partene før eller etter denne avtalen. Dersom dette avsnittet er i konflikt med en taushetsavtale som er eller senere vil være inngått mellom partene, skal taushetsavtalen være gjeldende.

Partene samtykker i at:

(A) den mottagende parten kun kan benytte konfidensiell informasjon for denne avtalens formål; (B) den mottagende parten skal instruere og kreve av alle sine ansatte, agenter og representanter som har tilgang til den offentliggjørende partens konfidensielle informasjon, at den konfidensielle informasjonens konfidensialitet skal opprettholdes; (C) den mottagende parten skal utøve minst samme grad av aktsomhet, men ikke mindre enn rimelig aktsomhet, for å beskytte den konfidensielle informasjonens konfidensialitet, som den mottagende parten ville utøve for å beskytte den mottagende partens egen konfidensielle informasjon; og (D) den mottagende parten skal kun offentliggjøre den konfidensielle informasjonen til ansatte, agenter eller representanter (samlet betegnet som «representanter») dersom det er nødvendig.

Konfidensiell informasjon skal ikke omfatte informasjon som (A) den mottagende parten var i besittelse av før denne avtalen; (B) senere blir offentlig tilgjengelig uten at den mottagende parten har brutt noen som helst forpliktelse overfor den offentliggjørende parten; (C) offentliggjøres til den mottagende part av en tredjepart som har rett til å offentliggjøre slik informasjon eller (D) den mottagende part kan demonstrere at informasjonen ble utviklet uavhengig uten tilknytning til den offentliggjørende partens konfidensielle informasjon.

Den mottagende parten kan offentliggjøre konfidensiell informasjon dersom loven krever det, men den mottagende parten må imidlertid straks opplyse den offentliggjørende parten om dette, slik at den offentliggjørende parten har rimelig mulighet til å motsette seg slik offentliggjøring. Når den offentliggjørende parten skriftlig krever det, skal den mottagende parten straks returnere til den offentliggjørende parten, eller dersom den offentliggjørende parten ønsker det, destruere all konfidensiell informasjon, og sørge for at den mottagende partens representanter gjør det samme. Hvis den mottagende parten destruerer den konfidensielle informasjonen, skal den mottagende parten dokumentere skriftlig at dette er gjort og straks overlevere dokumentasjonen til den offentliggjørende parten.

GRATIS GAVER

Kvalifikasjon for gaver og kampanjer er basert på nettobestilling og er ikke inkludert moms og leveringsutgifter. Tilbud kun gyldig så lenge lageret rekker. Tilbud må forespørres på bestillingstidspunkt og kan ikke innløses på eksisterende bestillinger. Det kan kun deles ut en gratis gave per bestilling eller per kunde. Vi forbeholder oss retten til å når som helst trekke tilbake tilbudet. Gaver har ingen alternativ kontantverdi.

Vi forbeholder oss retten til å tilby alternative gaver av lik eller høyere verdi dersom det annonserte produktet ikke lenger er tilgjengelig. For å unngå tvil vil alle markedsføringsgaver være den innkjøpende bedriftens eiendom og ikke tilhøre innkjøpende bedriftens ansatte eller representanter. Kjøperen samtykker i å samarbeide med leverandøren for å sikre at kjøperens ansatte og andre representanter overholder leverandørens gavepolicy.

Før markedsføringsgaver leveres, kan vi kreve at en passende representant for kjøperen bekrefter skriftlig at kjøperen skal overholde vår markedsføringsgavepolicy. Til tross for det foregående anerkjenner og samtykker kjøperen i at kjøperen påtar seg fullt ansvar for at kjøperens ansatte og andre representanter overholder gjeldende lov om markedsføringsgaver.

Offentlige etater er ikke kvalifisert til å motta markedsføringsgaver.

DATABESKYTTELSE

Hver part skal oppfylle sine respektive forpliktelser i henhold til relevant lovgivning om datavern, spesielt med hensyn til personlige data (som definert av gjeldende lov) som behandles av parten med formål om å utføre partens forpliktelser ifølge denne avtalen. Uten prejudise til generaliteten i paragraf 14.1 skal kjøperen opprettholde tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre uautorisert eller urettmessig behandling av personlige data og forhindre ethvert tap, enhver destruering og enhver uautorisert offentliggjøring av personlige data.

VARSEL

Alle varsler i henhold til disse betingelsene skal være skriftlige og skal leveres ved hjelp av en av følgende metoder: personlig levering, registrert eller sertifisert post (i hvert tilfelle rekommandert og med forhåndsbetalt porto), nasjonalt godkjent ekspresslevering (med alle utgifter forhåndsbetalt), faks eller e-post. Et varsel trer kun i kraft hvis parten som gir varselet har opptrådt i samsvar med denne paragrafen.

Varsel anses som mottatt:

(A) på leveringsdato hvis varselet leveres personlig; (B) femte virkedag etter sendedato hvis varselet sendes via registrert eller sertifisert post; (C) første virkedag etter leveringsdato hvis varselet leveres med nasjonalt godkjent ekspresslevering; eller (4) ved levering under vanlig åpningstid på stedet hvor varselet mottas hvis varselet leveres med faks eller e-post.

FORCE MAJEURE

Leverandøren skal ikke være ansvarlig for at leverandøren mislykkes i å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen på grunn av årsaker utenfor leverandørens rimelige kontroll, selv om de oppstår hos våre leverandører, inkludert, men ikke begrenset til, regjeringens eller militærets handlinger eller unnlatelser, terroristhandlinger, naturkatastrofer, materialmangel, transportforsinkelser, brann, oversvømmelser, generalstreik, opprør eller krig.

UAVHENGIGHET

Dersom en bestemmelse eller en betingelse i denne avtalen er ugyldig eller ikke rettskraftig, vil dette ikke på noen måte påvirke gyldigheten eller rettskraftigheten av det som gjenstår av gjeldende bestemmelse eller betingelse, eller andre bestemmelser eller betingelser: hvis den ugyldige bestemmelsen imidlertid er av slik essensiell betydning at det med rimelighet kan antas at partene ikke ville ha inngått avtalen uten en slik bestemmelse, da må partene forhandle i god tro for å erstatte enhver ugyldiggjort bestemmelse med en bestemmelse som er så nærliggende i betydning til den opprinnelige bestemmelsen som juridisk er mulig.

TILLEGG, ENDRINGER OG HELE AVTALEN

Disse betingelsene utgjør den endelige og fullstendige avtalen mellom partene, og kan ikke hverken helt eller delvis endres, avbrytes eller forkastes, unntatt skriftlig dersom en autorisert representant for hver av leverandøren og kjøperen er enige om dette. Leverandøren kan etter eget valg behandle ethvert forsøk på endring, avbrytelse eller forkastelse som leverandøren ikke skriftlig har gitt sitt samtykke til, som et vesentlig brudd på disse betingelsene. Ethvert tilbud, enhver ordreaksept og enhver faktura er underlagt disse betingelsene. Det er uttrykkelig avtalt at hvis kjøper utsteder en kjøpsordre eller et annet dokument for produktene eller tjenestene som er angitt i disse betingelsene, vil disse dokumentene anses for å være kun til kjøpers interne bruk, og skal under ingen omstendigheter være bindende for leverandøren.

Disse betingelsene erstatter enhver tidligere forståelse eller avtale mellom partene som angår temaet som omfattes av disse betingelsene, unntatt taushetsavtaler, som nevnt ovenfor. Ingen representasjoner, ordninger, forståelser eller avtaler som angår temaet, muntlig eller skriftlig, eksisterer mellom partene unntatt det som uttrykkelig er henvist til i disse betingelsene. Kjøperens betingelser ekskluderes uttrykkelig.

OVERDRAGELSE

Kjøperen skal ikke overdra, overføre eller delegere noen av sine rettigheter, plikter, interesser eller forpliktelser i henhold til disse betingelsene uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra leverandøren. Enhver slik overdragelse, overføring eller delegering uten leverandørens skriftlige forhåndsgodkjenning er ugyldig og vil føre til at alle rettigheter og plikter i henhold til disse betingelsene opphører.

FRASKRIVELSE

Leverandøren skal ikke anses for å ha fraskrevet noen bestemmelse i disse betingelsene eller noe brudd av kjøper på noen bestemmelse heri, med mindre det spesifikt er angitt skriftlig og utført av en autorisert representant for leverandøren. Ingen slik fraskrivelse av leverandøren skal utgjøre en fraskrivelse av noen annen bestemmelse eller av slik bestemmelse eller brudd ved noen som helst annen anledning.

GENERELT

Ved eventuelt brudd av kjøper, eller hvis kjøper har unnlatt å overholde noen som helst av disse betingelsene, eller hvis kjøperen blir ute av stand til å opprettholde sin normale forretningsdrift (inkludert, men ikke begrenset til, manglende evne til å imøtekomme sine forpliktelser når de forfaller), eller hvis kjøper blir gjenstand for rettssak i henhold til gjeldende konkurs- eller kriminalrett, avslutter driften av forretningsvirksomheten eller foretar overdragelser til fordel for kreditorer, har leverandøren rett til å øyeblikkelig kansellere eller avbryte alle eventuelle avtaler uten forpliktelser overfor kjøper med hensyn til salg av varene, helt eller delvis, noe som kan føre til at kjøpers ventende eller fremtidige ordre(r) ikke blir sendt eller kanselleres og/eller avbrytelse av kjøpers forhold til leverandøren, og å søke erstatning fra kjøper for brudd, og ethvert utestående beløp skal øyeblikkelig stå til forfall for betaling.

Alle rettsmidler ifølge disse betingelsene vil være kumulative, ikke alternative eller eksklusive, og de vil være i tillegg til alle andre rettigheter og rettsmidler som er tilveiebrakt av gjeldende lov. Leverandørens anvendelse eller unnlatelse av å anvende rettsmidler skal ikke hindre anvendelse av samme eller andre rettsmidler ifølge disse betingelsene.

Partene i disse betingelsene er uavhengige entreprenører, og ingenting som omfattes av disse betingelsene, skal konstrueres til å plassere partene i et forhold som arbeidsgiver og ansatt, partnere, oppdragsgiver og agent, eller fellesforetak. Ingen part skal ha makt til å binde eller forplikte den andre parten. Disse betingelsene, og transaksjonene disse angår, er underlagt konstruksjon og tolkning i henhold til norsk lov.

MEGLING

Alle konflikter som oppstår på grunn av eller i tilknytning til disse betingelsene og transaksjonene disse angår skal avgjøres ved bindende megling basert på gjeldende jurisdiksjon i området hvor leverandørens salgskontor med ansvar for salget til kjøperen av varer disse betingelsene angår, befinner seg. Eventuelle tvister eller krav som oppstår på grunn av eller i tilknytning til denne avtalen skal avgjøres ved megling i samsvar med International Arbitration Rules utarbeidet av International Centre for Dispute Resolution.
Meglingen skal finne sted i Oslo.

ETIKKPOLICY

Leverandøren har en global etikkpolicy policyen som styrer atferd og forhold mellom leverandørens ansatte og leverandørens kunder og leverandører. Policyen kan finnes på www.bradycorp.com under fanen Investors, i avsnittet Corporate Governance, under lenken Brady Code of Ethics.

Kjøper samtykker i å overholde denne policyen. Hvis kjøper mener at en av leverandørens ansatte utviser atferd som bryter denne policyen, skal kjøperen rapportere bruddet ved å bruke den konfidensielle nettsiden (www.bradyethics.com) eller telefon- eller faksnummeret som finnes på side 5 i policyen.

OVERHOLDELSE

Kjøper og leverandør samtykker begge i og bekrefter at hverken de eller noen av deres direktører, styremedlemmer, agenter, samarbeidspartnere eller ansatte vil (i) bruke noen penger til urettmessige bidrag, gaver, underholdning eller andre urettmessige utgifter relatert til politisk aktivitet, (ii) utføre noen urettmessig betaling eller tilby eller tilveiebringe noe av verdi til utenlandske eller hjemlige statstjenestemenn eller utenlandske eller hjemlige politiske partier eller kampanjer, (iii) utføre annen urettmessig betaling eller (iv) bryte noen som helst gjeldende lov, EU-forordning eller annen lovgivning om eksportkontroll, hvitvasking eller antiterrorisme, heller ikke vil noen av dem på annen måte foreta noen handling som ville føre til at noen av partene ville være i brudd med noen lov, inkludert, men ikke begrenset til den amerikanske loven om korrupsjon i utlandet (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), Storbritannias lov om bestikkelser av 2010 (the United Kingdom Bribery Act of 2010) eller lover, regler, retningslinjer eller nasjonale vedtekter eller beslektede internasjonale vedtekter angående bestikkelse av utenlandske eller hjemlige statstjenestemenn.

Kjøper vil opptre, og henstille sine ansatte og representanter om å opptre i samsvar med den amerikanske loven om korrupsjon i utlandet (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), Storbritannias lov om bestikkelser av 2010 (the United Kingdom Bribery Act of 2010) og annen gjeldende lovgivning mot bestikkelser.