SkipNavLinkText
menu

Prosessindustri

Brady er verdensledende innen samsvarsløsninger og sikkerhet på arbeidsplassen

Få guiden

Bradys etikettmaterialer med høy ytelse imøtekommer strenge sikkerhetsforskrifter


Brady er verdensledende innen samsvarsløsninger og sikkerhet på arbeidsplassen. Enten du driver innen gruvedrift, olje- og gassproduksjon, næringsmidler eller kjemisk industri, har Brady løsningene som ivaretar de ansattes sikkerhet og overholder de gjeldende retningslinjene for bedriften. Egne team ved Brady overvåker utviklingen av alle relevante samsvarsregler og retningslinjer verden over, og er alltid i forkant av nye standarder som introduseres av lovgivende myndigheter.

Vi vet at arbeidsmiljøet ditt har tøffe utfordringer og potensielle sikkerhetsrisikoer som er unike for din bransje. Brady samarbeider med nøkkelspillere i alle sektorer, og har hatt gleden av å utvikle spesifikke kvalitetsmaterialer som tåler eksponering for marine forhold, UV, ekstreme temperaturer, kjemikalier og løsemidler. Brady setter sin ære i å kunne tilby komplette løsninger. Derfor har vi en komplett portefølje som spenner fra sikkerhetsmerking og rørmerker til spillkontroll, lockout/tagout (sperring og merking) og produkter for utstyrsstatus. Ved forespørsel kan Bradys ekspert-team hjelpe deg å skrive sikkerhetsprosedyrer også.

Standarder, krav og spesifikasjoner


Europe

 

EU har godkjent ISO 7010 som standard for sikkerhets- og varselskilt. Brady har et komplett utvalg av ISO 7010-kompatible sikkerhets- og varselskilt. EU har godkjent ISO 7010, og de suverene medlemslandene har startet ratifiseringsprosessen av den europeiske retningslinjen. Derfor tilbyr Brady også skilt som samsvarer med retningslinjen som er godtatt i EU-landene for øyeblikket.

Direktiv 89/655/EØF spesifiserer minimumskravene til sikkerhet og helse under bruk av arbeidsutstyr. Paragraf 2.14 slår fast at «alt utstyr skal ha tydelig, synlig merking slik at utstyret kan kobles fra alle typer energikilder».

Retningslinjen EN ISO 141118 for maskinsikkerhet definerer nødvendige tiltak innen isolering og kraftfordeling for å hindre at farlig utstyr startes utilsiktet. Retningslinjen sikrer at det er trygt å arbeide i risikoutsatte områder.

EU-direktivet 89/655/EØF bestemmer minstekravene for sikkerhet og beskyttelse av ansatte som arbeider i industrielle miljøer.

Østerrike

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – føderal arbeidsmiljølov
AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (forskrift om arbeidsutstyr og verktøy) – det føderale Handels- og arbeidsdepartementets forskrift om ansatte som bruker arbeidsutstyr, paragraf 1, §17 (1).

Frankrike

UTE C18-510 (elektrisk utstyr): Beskriver behovet for å utføre nødvendige prosedyrer mens utstyr plasseres og holdes i en trygg posisjon under vedlikehold og arbeid. Aktivering av utstyr under vedlikehold skal forhindres, og det skal komme klart frem at det isolerte utstyret ikke skal brukes. Arbeidsgiveren skal sikre at alle sikkerhetsprosedyrer implementeres nøye og at de gjennomgås regelmessig.

Dokument for best praksis utviklet av INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) november 2011: ED 6109

Décret 2010-1016 refererer til arbeidsgivers forpliktelser ved midlertidig eller permanent bruk av elektriske installasjoner

Arbeidsloven (artikkel R4215-10) refererer til identifikasjon av ledere

Décret 2010-1018 refererer til forebygging av støtfare

Décret 2010-2118 refererer til inngrep i elektriske installasjoner

Arbeidsloven (artikkel R 4544-5): delen av maskineriet hvor det skal utføres vedlikehold eller inngrep, skal identifiseres og låses.

Arrêté 26. april, 2012: All bruk av elektrisk utstyr skal følge den nye retningslinjen NF C 18-510. Artikkel 1 slår fast at denne retningslinjen nå er inkludert i den franske arbeidsloven.

Tyskland

Tysk lovgivning spesifiserer kravene i «Betriebssicherheitsverordnung» (minstekrav for bruk av industrielle installasjoner). (Forskrift om sikkerhet og helse i industri), vedlegg 1. Kontroller av arbeidsutstyr skal sikres mot utilsiktet og uautorisert aktivering.

Ifølge «Minstekrav for bedring av sikkerheten og helsen til arbeidere som bruker industrielle installasjoner», vedlegg 2, skal endringer, vedlikehold og reparasjoner kun utføres når arbeidsutstyret er slått av. Arbeidsutstyret og alle tilhørende bevegelige deler skal sikres mot utilsiktet start og bevegelse.

Italia

Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 89/655/CEE.

Sveits

UVG – føderal lov om ulykkesforsikring

VUV – forskrift om ulykker og yrkesskader

tittel 1, kapittel 2, paragraf 1, art. 3

tittel 1, kapittel 3, paragraf 2, art. 30, 31 paragraf 3, art. 37 og paragraf 4, art. 43

EKAS retningslinje nr. 6512 – arbeidsutstyr

Disse retningslinjene slår klart fast at installasjoner skal være ute av drift under vedlikehold, justering og rengjøring, og at egnede innretninger skal brukes for å hindre at maskiner slås på utilsiktet.

Kun Storbritannia: BS7671:2008

I Storbritannia slår retningslinjen for arbeidsutstyr, forskrift 19: «Isolering fra energikilder» fast følgende: «Alle arbeidsgivere skal sikre at arbeidsutstyr skal ha hensiktsmessige midler for å isolere utstyret fra alle typer energikilder ved behov. Alle arbeidsgivere skal sette i verk passende tiltak for å sikre at ny tilkobling av energikilder og arbeidsutstyr ikke utsetter personen som bruker utstyret for risiko knyttet til helse eller sikkerhet.»

USA (OSHA – Occupational Safety & Health Administration)

OSHA-forskriften «Kontroll av farlig energi» (Lockout/Tagout) 1910.147 slår fast at «arbeidsgiverne er pålagt å opprette et program og følge prosedyrer for å feste egnet lockout/tagout-utstyr (sperring og merking) til enheter som isolerer energi, og deaktivere maskiner og utstyr for å hindre utilsiktet aktivering, start eller frigjøring av oppsamlet energi for å hindre personskader.»